Optikai sugárzásmérés


Az optikai sugárzás az elektromágneses sugárzás kockázatértékelésére valamint indokolt esetben mérésére azért van szükség, mert bizonyos szintjük/tartományaik szem- illetve bőrkárosodást okozhatnak. (Fontos tudni, hogy ez nem a berendezések, hanem azok üzemeltetéséből származó, munkahelyi expozícióik vizsgálatát jelenti.)

Az optikai sugárzás kockázatértékelés számos esetben kötelező (lásd. Jogszabálytárunkban a 22/2010. (V. 7.) EüM rendeletet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről!). Ám nem is egyszerűen ezért van rá szükség: sokkal inkább azért, hogy megóvjuk a munkavállalókat a munkavégzésből származó egészségkárosodástól. Alapvető cél, hogy értékes szakembereinket ne tegyük ki veszélyes munkakörülményeknek. A hosszú évekig elkötelezett munkaerő minden cég sikerének alapköve.

Természetesen más haszna is van a rendszeres kockázatelemzés keretében elvégzett optikai sugárzásmérésnek: a DEKRA szakmérnökeitől megtudhatjuk, milyen intézkedésekkel lehet a sugárzás szintjét hatékonyan csökkenteni, s ezt a következő beruházásunk alkalmával már alkalmazhatjuk is.

A DEKRA szakemberei az optikai sugárzásmérést a megbízóval szoros együttműködésben végzik, hogy az a lehető legkevesebb időt vegye igénybe, s a munkafolyamatokat ne hátráltassa.

Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Maximális együttműködésünket s partnereink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az optikai sugárzásmérésre vonatkozó megbízásaink már eddig is a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek.

A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára, s tökéletes megoldás Önnek!

Hivatkozások jogszabályi háttere (kiemelések):

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) szerinti olyan szervezett munkavégzésre kell alkalmazni, amikor a munkavégzés során a munkavállaló a szemet és a bőrt érő mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció hatásának lehet kitéve.

3. § (1) A mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott, nem-koherens sugárzásra megállapított expozíciós határértékeket az 1. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei az 1. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány függvényében kell kiválasztani és az eredményeket össze kell hasonlítani az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.

(2) Az 1. melléklet 2.1-2.7. alpontjában fogalt képletek helyettesíthetők az 1. melléklet 3.1-3.7. alpontjában foglalt kifejezésekkel és diszkrét értékek használatával, az 1. melléklet 4-6. pontjában foglalt táblázatban meghatározottak szerint.

(3) Az 1. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt kifejezéseket az 1. melléklet 4-6. pontjában foglaltak szerint kell értelmezni.

(4) Egy adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.

4. § (1) A lézersugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei a 2. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzás hullámhosszának és időtartamának függvényében kell kiválasztani, és az eredményeket össze kell hasonlítani a 2. melléklet 1.1-1.3. alpontjában foglalt táblázatokban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.

5. § (1) Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató az expozíció határérték alá történő csökkentéséhez szükséges intézkedések céljából köteles

a) megállapítani, hogy a munkavállalók vonatkozásában fennáll-e mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció, és

b) az a) pont szerinti expozíció fennállása esetén a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni annak mértékét.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget a munkáltató becsléssel teljesítheti, ha a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszköz, berendezés gyártójától kapott információk, a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések száma és a munkavállalók expozíciójának időtartama, valamint a munkavégzés egyéb körülményei alapján biztonsággal becsülhető, hogy a munkavállalót érő expozíció a határérték alatt marad.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal, számításokat kell alkalmazni. A számítások során figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés alapján az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg biztonsággal, igazoló méréseket kell végezni.

(5) A számításhoz, illetve méréshez alkalmazott módszereknek objektív kritériumokon kell alapulniuk. E körben felhasználhatók különösen a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (a továbbiakban: IEC) szabványai a lézersugárzás tekintetében és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban: CEN) ajánlásai a nem-koherens sugárzás tekintetében, továbbá - azoknál az expozícióknál, amelyekre ezen szabványok és ajánlások nem adnak iránymutatást - a vonatkozó EU szabványok és ajánlások.

6. § (1) A munkáltatónak olyan kockázatértékeléssel kell rendelkeznie, amely az 5. § alapján meghatározott becslési, mérési, illetve számítási adatokon alapul, és amely tartalmazza a szükséges intézkedések meghatározását. A kockázatértékelést az Mvt. 54. § (3) bekezdésében előírt indokolt esetben és meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálni. A kockázatértékelésnek - beleértve az annak alapját képező adatokat is - papír alapú adathordozón hozzáférhetőnek kell lennie, és azt meg kell őrizni a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezés használatának befejezését követő 5 évig.

(2) A kockázatértékelés során a következőket kell figyelembe venni:

a) a mesterséges eredetű optikai sugárzás okozta expozíció szintje, hullámhossz-tartománya és időtartama,

b) a 3. és 4. § szerinti expozíciós határértékek,

c) az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatások,

d) a munkahelyen előforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítő hatású vegyi anyagok közötti kölcsönhatásokból eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges hatások,

e) átmeneti vakság, robbanás, tűz vagy más közvetett hatások,

f) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés megléte,

g) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatok,

h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzás expozíciója,

i) az IEC vonatkozó szabványának megfelelően meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás, és

j) az optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által kötelezően szolgáltatott információ.

(3) A kockázatértékelés során a 3B. vagy 4. osztályba tartozó lézerhez hasonló károsodást okozó más mesterséges forrásra vonatkozóan a (2) bekezdés i) pontjától eltérő objektív kritériumokon alapuló osztályozás is figyelembe vehető.

7. § (1) A mesterséges optikai sugárzás okozta expozícióból származó kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni vagy minimális szintre csökkenteni.

(2) Ha a kockázatértékelés eredménye az expozíciós határértékek túllépését valószínűsíti, a munkáltató köteles az egészségkárosodás elkerülése érdekében a határértéket meghaladó expozíció megelőzését célzó műszaki, illetve szervezési intézkedésekből álló cselekvési tervet elkészíteni és végrehajtani. Ilyen intézkedés lehet:

a) az optikai sugárzásból eredő veszélyt csökkentő más munkamódszerek alkalmazása,

b) kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása az elvégzendő munka figyelembevételével,

c) a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése műszaki intézkedésekkel, szükséges esetben reteszek, árnyékolások vagy hasonló egészségvédelmi rendszerek alkalmazása,

d) a munkaeszközökre és a munkahelyekre vonatkozó megfelelő karbantartási programok végrehajtása,

e) a munkahelyek megtervezésének és elrendezésének felülvizsgálata,

f) az expozíció időtartamának és szintjének korlátozása,

g) a munkavállaló ellátása megfelelő egyéni védőeszközökkel,

h) ha a berendezés gyártója használati utasítást ad ki a berendezéshez, ezen utasítás szerinti intézkedés, vagy

i) ha az a)-h) pontban foglalt intézkedések nem elégségesek, további más intézkedés.

(3) A munkavállaló nem tehető ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak.

(4) Ha a munkavállaló mesterséges optikai sugárzás általi terhelése túllépi az expozíciós határértéket, a munkáltatónak a soron kívüli kockázatértékelés eredményére figyelemmel azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy az expozíció mértéke a határérték alá csökkenjen. Az intézkedést követően a munkáltató meghatározza azokat az okokat, amelyek a határérték-túllépést előidézték, egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti intézkedések végrehajtásával, módosításával vagy kiegészítésével biztosítja, hogy a feltárt okból ismételt túllépésre ne kerüljön sor.

(5) Az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók esetében a munkáltató a (2)-(4) bekezdés szerinti intézkedéseit az ilyen munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásával teljesíti.

8. § A kockázatértékelés alapján a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló jogszabálynak megfelelően jelzéssel kell ellátni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók az expozíciós határértékeket meghaladó mesterséges eredetű optikai sugárzásnak lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg kell jelölni, és az oda való belépést korlátozni kell, ha ez műszakilag megoldható, és ha az expozíciós határértékek túllépésének a kockázata fennáll.

9. § A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a munkahelyükön mesterséges optikai sugárzás miatti expozíció kockázatának kitett munkavállalók oktatásáról, biztosítja, hogy a munkavállalók és képviselőik a kockázatértékelés eredményeiről, így

a) az e rendelet alapján megtett intézkedésekről,

b) az expozíciós határértékekről és a túllépésükből származó lehetséges kockázatokról,

c) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjére vonatkozóan elvégzett becslésekről, mérések és számítások eredményeiről, ezen eredmények jelentőségéről és az expozícióból származó lehetséges kockázatokról,

d) az expozícióból eredő egészségkárosító hatások felismerésének és bejelentésének módjáról,

e) azokról a körülményekről, amelyek a munkavállalók munkaköri alkalmasságának időszakos orvosi vizsgálatát indokolják,

f) a biztonságos munkavégzés és munkaeszköz-használat szabályairól a mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció minimális szintre való csökkentése érdekében, és

g) az egyéni védőeszközök szakszerű használatáról

minden szükséges információt megkapjanak.

10. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a mesterséges optikai sugárzás expozíciójának kitett munkavállalóról az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt. A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni, be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.

Az 1. mellékletben szereplő, nem-koherens optikai sugárzás expozíciós határértékeit megtekintheti itt!

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Többet szeretne megtudni szolgáltatásunkról?

(vezetéknév, keresztnév)
(út, utca, tér...stb.)
A megadott elérhetőségeken kollegánk hamarosan felkeresi Önt!
Referenciák